ფინანსური მაჩვენებელი

2015 წლის ფინანსური ანგარიშგება

 • ფინანსური ანგარიშგების აუდიტირებული დასკვნა
 • ბალანსი
 • საწარმოს ფინანსური ანგარიშგება
 • მოგება-ზარალის ანგარიშგება

2014 წლის ფინანსური ანგარიშგება

 • ფინანსური ანგარიშგების აუდიტირებული დასკვნა
 • ბალანსი
 • საწარმოს ფინანსური ანგარიშგება
 • მოგება-ზარალის ანგარიშგება

2013 წლის ფინანსური ანგარიშგება

 • ფინანსური ანგარიშგების აუდიტირებული დასკვნა
 • ბალანსი
 • საწარმოს ფინანსური ანგარიშგება
 • მოგება-ზარალის ანგარიშგება

2012 წლის ფინანსური ანგარიშგება

 • ფინანსური ანგარიშგების აუდიტირებული დასკვნა
 • ბალანსი
 • საწარმოს ფინანსური ანგარიშგება
 • მოგება-ზარალის ანგარიშგება

2011 წლის ფინანსური ანგარიშგება

 • ფინანსური ანგარიშგების აუდიტირებული დასკვნა
 • ბალანსი
 • საწარმოს ფინანსური ანგარიშგება
 • მოგება-ზარალის ანგარიშგება